Algemene Verkoopsvoorwaarden

Gegevens van Highway2Freelance

De algemene gegevens van Highway2Freelance:
Merknaam: Highway2Freelance
Bedrijfsnaam: Excellencio BVBA
Adres: Olmenlaan 14, 9870 Zulte, België
BTW nr.: BE 0899.139.916
E-mailadres: info@highway2freelance.com

1. Betaling

De betaling van het totaal verschuldigd bedrag vindt plaats via bankoverschrijving of creditcard.

Indien de deelnemer gebruik maakt van een bankoverschrijving, dient het totale factuurbedrag uiterlijk op de op de factuur vermelde betaaldatum te zijn bijgeschreven op de KBC-rekening van Excellencio BVBA op BE63 7370 2477 0308, BIC: KREDBEBB.

Bij uitblijven van uw betaling zullen wij aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen minimaal € 100,00. Bovendien zullen wij u dan de contractuele / wettelijke verwijlintresten in rekening brengen.
Tenzij anders op de factuur vermeld zijn alle facturen betaalbaar op onze zetel te Olmenlaan 14, 9870 Zulte, op de vervaldag, netto zonder korting.
De vervallen bedragen brengen een intrest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling.

2. Gegevens deelnemer(s)

Uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de opleiding / coaching dienen de volgende gegevens van de deelnemer(s) aan Excellencio BVBA te worden doorgegeven:

 • voornaam
 • familienaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • facturatiegegevens:
  • bedrijfsnaam
  • postadres
  • ondernemingsnummer

Indien deze gegevens niet op tijd worden doorgegeven, is het mogelijk dat de deelnemer niet meer kan deelnemen aan de opleiding / coaching. Dat ontslaat de deelnemer niet van zijn verplichting om te betalen.

Excellencio BVBA maakt deze gegevens niet over aan derden. De deelnemer heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

3. Verhindering

Mocht de deelnemer onverwacht verhinderd zijn, dan bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Indien de verhindering ten laatste 7 dagen vóór aanvang van de opleiding / coaching bij Excellencio BVBA wordt aangegeven:
  • Dan kan de deelnemer een andere opleiding volgen, waarbij de factuur van de verhinderde opleiding aftrekbaar is van de prijs van de andere opleiding. Het tegoed kan binnen een periode van 12 maanden worden gebruikt. Daarna vervalt het tegoed.
  • Dan kan de deelnemer (met uitzondering van diegene die beroep doen op de KMO portefeuille indien de procedure tot aanvraag reeds gestart is) zich laten vervangen door iemand anders. De verandering van deelnemer brengt geen wijzigingskosten met zich mee.
 • Bij verhindering binnen 7 dagen vóór aanvang van de opleiding / coaching zijn de volledige kosten verschuldigd.

4. Annulering

Indien de deelnemer zijn deelname aan de opleiding / coaching annuleert (anders dan bij verhindering is aangegeven), dan bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Indien de annulering ten laatste 7 dagen vóór aanvang van de opleiding / coaching bij Excellencio BVBA wordt aangegeven, dan is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 7 dagen vóór aanvang van de opleiding / coaching zijn de volledige kosten verschuldigd.

De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.

5. Overmacht

Excellencio BVBA is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle. In geval van overmacht kan Excellencio BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds geboekte reis- en verblijfkosten van de deelnemer.
Indien de opleiding / coaching verplaatst wordt, dan blijft de deelname aan deze opleiding / coaching geldig voor de nieuwe datum.
Indien de opleiding / coaching geannuleerd wordt, dan wordt het factuurbedrag omgezet naar een tegoed dat binnen een termijn van 12 maanden gebruikt kan worden voor deelname aan een andere opleiding van Excellencio BVBA.

6. Aansprakelijkheid

Excellencio BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van

 • deelname aan de opleidingen
 • verplaatsing voor, tijdens of na de opleidingen
 • annulering van de opleidingen

Alle inzichten en informatie hebben hun nut al bewezen voor heel wat deelnemers, maar Excellencio BVBA kan niet garanderen dat alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de gegeven voorbeelden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. Excellencio BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden en eerdere resultaten niet haalt.

7. Klachten

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd.
Klachten over een geleverde opleiding / coaching dienen te worden geformuleerd binnen 10 kalenderdagen na de opleiding/ coaching sessie.
Klachten over een factuur dienen te worden geformuleerd binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

8. Foto’s en video’s

De deelnemer aanvaardt dat foto’s en video’s die tijdens de evenementen / opleidingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (website, sociale media, drukwerk, …). Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames te maken of te verspreiden van de opleiding / coaching.

Bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.