Algemene Verkoopsvoorwaarden

Gegevens van Highway2Freelance

De algemene gegevens van Highway2Freelance:
Naam: Highway2Freelance – Excellencio BVBA
Adres: Olmenlaan 14
Plaats: 9870 Zulte
Land: België
BTW nr.: BE 0899.139.916
E-mailadres: info@highway2freelance.com

1. Betaling

De betaling van het totaal verschuldigd bedrag vindt plaats via bankoverschrijving of creditcard.
Betaling via overschrijving
Indien de deelnemer gebruik maakt van een bankoverschrijving, dient het totale factuurbedrag uiterlijk op de op de factuur vermelde betaaldatum te zijn bijgeschreven op de KBC-rekening van Excellencio BVBA op BE63 7370 2477 0308, BIC: KREDBEBB.

Bij uitblijven van uw betaling zullen wij aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen minimaal € 80,00. Bovendien zullen wij u dan de contractuele / wettelijke verwijlintresten in rekening brengen.
Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto zonder korting te Zulte bij aflevering van de factuur betaalbaar. Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde of geplaatste materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.
De vervallen bedragen brengen een intrest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling.

2. Gegevens deelnemer(s)

Uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de opleiding / coaching dienen de volgende gegevens van de deelnemer(s) aan Excellencio BVBA te worden doorgegeven: voornaam, familienaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Indien deze gegevens niet op tijd worden doorgegeven, is het mogelijk dat de deelnemer niet meer kan deelnemen aan de opleiding / coaching. Dat ontslaat de deelnemer niet van zijn verplichting om te betalen.

3. Verhindering

Mocht de deelnemer onverwacht verhinderd zijn, dan bestaan de volgende mogelijkheden:
1. Indien de verhindering ten laatste 7 dagen voor aanvang van de opleiding bij Excellencio BVBA wordt aangegeven, dan hebben ze de mogelijkheid om een andere opleiding te volgen, waarbij de factuur van de verhinderde opleiding aftrekbaar is van de prijs van de andere opleiding. Het tegoed kan binnen een periode van 12 maanden worden gebruikt. Daarna vervalt het tegoed.
2. Indien de verhindering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding wordt gemeld bij Excellencio BVBA kan de deelnemer (met uitzondering van diegene die beroep doen op de KMO portefeuille indien de procedure tot aanvraag reeds gestart is) zich laten vervangen door iemand anders. De verandering van deelnemer brengt geen wijzigingskosten met zich mee.
3. Bij verhindering binnen 7 dagen zijn de volledige kosten verschuldigd.

4. Annulering

Indien de deelnemer zijn deelname aan de opleiding / coaching annuleert (anders dan bij verhindering is aangegeven), is 25% van het factuurbedrag verschuldigd indien dat ten laatste 7 dagen voor de opleiding bij Excellencio BVBA wordt gemeld. Daarna zijn de volledige kosten verschuldigd. De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.

5. Overmacht

Indien de opleiding / coaching niet op de geplande datum en locatie doorgaat geldt dat voor Excellencio BVBA als overmacht. In geval van overmacht kan Excellencio BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds geboekte reis- en verblijfkosten van de deelnemer.
Indien de opleiding verplaatst wordt, blijft de deelname aan de opleiding geldig voor de nieuwe datum. Indien de opleiding / coaching geannuleerd wordt, kan het factuurbedrag omgezet worden naar een tegoed dat binnen een termijn van 12 maanden gebruikt kan worden voor deelname aan een andere opleiding van Excellencio BVBA.

6. Aansprakelijkheid

Excellencio BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan OF verplaatsing voor, tijdens of na OF annulering van de opleidingen.
Alle inzichten en informatie hebben hun nut al bewezen voor heel wat deelnemers, maar Excellencio BVBA kan niet garanderen dat alles tot dezelfde resultaten zullen leiden als in de gegeven voorbeelden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. Excellencio BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden en eerdere resultaten niet haalt.

De deelnemer aanvaardt dat foto’s en video’s die tijdens de events/opleidingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media,…). Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames te maken of te verspreiden van de opleiding en coaching.

Bij geschillen zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. De overhandiging van handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee.

Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.